Judika - Kasih bapa

SFeperti Bbmentari yangC bersinar SFeperti iBbtu kasih BCapa SDmeperti gCelombang Bbsamudra TFakkan peGmrnah berheCnti Kau mengasihiku
SFeperti tBbingginya lanCgit biru DFemikian Bbtinggi kaCsih Bapa SDmedalam lemCbah bayanBbg maut DFemikian Gmdalam KCau tebus hidupku
Chorus
KFasihMu Dmlebih dari mentari YFang takBb pernahF berhGmenti memancarkan sinaCrnya CFintaMu leDmbih dari samudera TFenggelamBb ku di FdalamGm kesetiaaCnMu Tuhan TGmerima kasCih atas cFintaMu
Kukan memakan Dmcintamu Kukan memakanGm kasihmu Yang tak pernGah beDrhenti
KGasihMu lebiEmh dari mentari YGang takAm pernah GberheCnti memancarkan sinaDrnya CGintaMu leEmbih dari samudera TGenggelAmam ku dGi dalCam kesetDiaanMu Tuhan TCerima kasDih atas GcintaMu TCerima kasDih atas GcintaMu
  • 0